Boorddocumenten: Het vervoerdocument ADR 5.4.1
 
  Vorm:  
 
 • De reglementering voor vervoer van gevaarlijke stoffen legt GEEN verplicht model op. Er moet echter altijd een vervoerdocument aanwezig zijn.
 • In België is bij vervoer voor rekening van derden een CMR document verplicht.
 
 

 
 
Inhoud (gegevens die op het vervoerdocument MOETEN staan):
 
 
 • De omschrijving van de vervoerde stof:
 
 
  • het UN-nummer voorafgegaan door de letters UN in de lijst gevaarlijke stoffen of in kolom 1 van tabel A in hoofdstuk 3.2
  • de officiële vervoersnaam uit kolom 2 van de lijst gevaarlijke stoffen en indien het gaat om een collectieve rubriek OOK de technische benaming van het goed. Deze technische benaming wordt tussen haakjes geplaatst achter de officiële vervoersnaam.
  • de nummers van de etiketten in de lijst gevaarlijke stoffen in kolom 5 van tabel A in hoofdstuk 3.2 voorkomen, alle nummers BEHALVE het eerste moeten tussen haakjes geplaatst worden. Indien er GEEN nummers voorkomen in deze kolommen 1moet de KLASSE vermeld worden.
  • in voorkomend geval de VERPAKKINGSGROEP in de lijst gevaarlijke stoffen in kolom 4 van tabel A in hoofdstuk 3.2 eventueel voorafgegaan van de afkorting van "verpakkingsgroep" in de taal die gebruikt moet worden( VG, PG of GE)
  • in voorkomend geval de tunnelcode die in hoofdletters en tussen haakjes voorkomt in de lijst gevaarlijke stoffen of in kolom 15 van tabel A in hoofdstuk 3.2
   Het is niet nodig de tunnelcode te vermelden op het vervoerdocument, als men op voorhand zeker weet dat het transport niet door een tunnel met beperkingen gaat.
  • bij vervoer in tanks indien van toepassing: bijzondere bepaling 640 X (X staat voor de vermelde hoofdletter)
 
 
 • Volgorde van de vermelde gegevens:
 
 
 • UN nummer-officële vervoersnaam-etiketten-verpakkingsgroep-tunnelcode
 
 

Voorbeeld:
UN 1830, zwavelzuur, 8, II
UN 2464, Berrylliumnitraat, 5.1(6.1), II
UN 2394, Isobutylpropionaat,3 ,VG III (D/E)

 
     
 
 • Bovendien ALTIJD vermelden:
 
 
  • totale hoeveelheid gevaarlijke goederen (in volume, netto- of bruto massa)
  • aantal en beschrijving van verpakkingen of IBC's
  • naam en adres afzender
  • naam en adres geadresseerde
  • alle andere verplichte vakken invullen
 
 

 
 

Speciale gevallen:

 • Lege niet gereinigde omsluitingsmiddelen die residu's van andere gevaarlijke goederen bevatten dan deze van klasse 7:
  de woorden "LEEG NIET GEREINIGD" of "RESIDU VORIGE INHOUD" voor of achter de omschrijving te vermelden. De rest van de omschrijving veranderd niet.
 
 
 • Lege niet gereinigde colli ( vaten, gasflessen, IBC's,...)
 
 

"lege verpakkingen", "lege reciepiënten" of "lege IBC's" gevolgd door de nummers van de etiketten uit kolom 5 van de lijst gevaarlijke stoffen voorkomen, alle nummers BEHALVE het eerste moeten tussen haakjes geplaatst worden. Indien er GEEN nummers voorkomen in kolom 9 moet de KLASSE vermeld worden.
Indien het laatst geladen product een gas was, mogen de etiketten vervangen worden door de klasse "2"
vb: lege verpakkingen 6.1(3)
vb: lege gasflesen, 2

 
 
 • Lege niet gereinigde gasrecipiënten met inhoud > 1000 liter, lege niet gereinigde tankcontainers, mobiele tanks, MEGC's, afneembare tanks, vaste tanks en batterijvoertuigen:
 
 

"lege tankcontainer, enz,.." gevolgd door: "laatst geladen goed" gevolgd door de gegevens van het produkt dat ze tevoren bevat hebben waarbij de voorgeschreven volgorde wordt nageleefd (zie volgorde van vermelde gegevens)
vb: lege afneembare tank, laatst geladen goed: UN 1098 allylalcohol, 6.1(3), I (C/D)

 
 
 • Lege niet gereinigde omsluitingsmiddelen die residu's van andere gevaarlijke goederen bevatten dan deze van klasse 7, en teruggezonden worden naar de afzender:
  mag hetzelfde vervoerdocument gebruikt worden als voor de heenreis, op voorwaarde dat men de vermelding van de hoeveelheid verwijderd (bv doorhalen) en vervangt door de woorden "LEGE, NIET GEREINIGDE RETOUR"
 
 
 • Vervoer in bergingsverpakkingen:
 
 
Wanneer bergingsverpakkingen gebruikt worden dient het woord "BERGINGSVERPAKKING" toegevoegd te worden ACHTER de omschrijving van de vervoerde stof.
 
 
 • Vervoer van afvalstoffen:
 
 

Wanneer de vervoerde gevaarlijke stoffen afvalstoffen zijn, moet dit woord ofwel deel uitmaken van de officiële vervoersnaam ofwel de officiële vervoersnaam VOORAFGAAN.
vb: UN 1230, afvalstof, methanol, 3,(6.1), II (D/E)

Wanneer de in 2.1.3.5.5 opgenomen bepaling betreffende afvalstoffen toegepast wordt, moet de vermelding "afvalstof conform 2.1.3.5.5" toegegvoegd worden achter de omschrijving. De door BP 274 voorgeschreven technische benaming hoeft dan niet toegevoegd te worden.
vb: UN 3264, bijtende zure anorganische vloeistof NEG, 8, II (E) afvalstof conform 2.1.3.5.5

 
 
 • Vervoer van milieugevaarlijke stoffen
 
 
Wanneer de vervoerde goederen milieugevaarlijk zijn moet op het vervoerdocument de vermelding "MILIEUGEVAARLIJK" voorkomen. De vermelding "MARINE P0LLUTANT" in plaats van "milieugevaarlijk" is toegelaten voor transporten in een transportketen die een zeetraject omvatten.
Deze bijkomende vermelding is NIET vereist voor UN 3077 en UN 3082
 
 
 • Vervoer in afwijking van het ADR
 
 
Wanneer het transport plaatsvindt op basis van een afwijking (bv multilateraal akkoord) dient een verklaring overeenkomstig de bepalingen van het akkoord of afwijking op het vervoerdocument voor te komen. Indien het gaat over een nationale afwijking dient er steeds een copie van de betreffende afwijking aan wezig te zijn.
 
 
 
  Taalgebruik:  
 
 • De vermeldingen op het vervoerdocument moeten in een officiële taal van het land van verzending opgesteld zijn EN daarinboven in het FRANS, ENGELS of DUITS indien de officiële taal geen van drie vernoemde is.
 • Bij BINNENLANDS vervoer (in België) is het toegelaten om deze vermeldingen op te nemen in de taal van één van de gewesten die door het transport aangedaan worden.
 • In kolom 2 in de lijst gevaarlijke stoffen wordt voor ieder UN-nummer de officiële vervoersnaam in het Nederlands, Frans, Duits en Engels vermeld. Er moet dus steeds minstens één van deze vermeldingen op het vervoerdocument voorkomen.
 
 
 
 
Klik hier voor een voorbeeld van vervoerdocument van een GELADEN voertuig
 
 
Klik hier voor een voorbeeld van vervoerdocument van een LEEG, NIET gereinigd voertuig.
 
 
 
     
 
ADR vervoersdocument
 
     
Sluit Venster
© 2005-2018 www.gevaarlijke-stoffen.be